සියලුම බුෂ්නෙල් නිෂ්පාදන සඳහා නොමිලේ නැව්ගත කිරීම

අමුද්රව්ය

වර්තමානයේ, කර්මාන්තශාලාවේ ප්‍රමාණවත් අමුද්‍රව්‍ය ඇති අතර, ඒ සියල්ල සුප්‍රසිද්ධ දේශීය නිෂ්පාදකයින්ගෙන් ය. එක් එක් අමුද්‍රව්‍ය කණ්ඩායම පැමිණි පසු, අපගේ සමාගම සමස්ත ද්‍රව්‍ය, දෘ ness තාව, ආතන්ය බලය සහ ප්‍රමාණය පරීක්ෂා කරනු ඇත.
සුදුසුකම් ලැබීමෙන් පසු ඒවා අමුද්‍රව්‍ය ගබඩාවට දමනු ලැබේ.

9fd425c32
8f3c310e2