සියලුම බුෂ්නෙල් නිෂ්පාදන සඳහා නොමිලේ නැව්ගත කිරීම

තාක්ෂණික සහාය

තාක්ෂණික සහාය

මේ වන විට අපගේ සමාගමට තාක්ෂණික නිලධාරීන් 8 දෙනෙකු (ජ්‍යෙෂ් senior ඉංජිනේරුවන් 5 දෙනෙකු ඇතුළුව), නව නිෂ්පාදන සංවර්ධනය කිරීමේ හැකියාව ඇත, තමන්ගේම උල්ෙල්ඛ සැකසුම් මධ්‍යස්ථානයක් ඇත. අලෙවියට පෙර සහ පසු තාක්ෂණික ගැටළු වලට ජ්‍යෙෂ් senior ඉංජිනේරුවන්ට පිළිතුරු දිය හැකිය.